ದತ್ತಿ ನಿಧಿಗಳ ವಿವರಗಳು - ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ತಿಂಗಳು ದತ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊಬಲಗು ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ
1 ಜನವರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
2 ಫೆಬ್ರವರಿ - -
3 ಮಾರ್ಚಿ - -
4 ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಜಯ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ
5 ಮೇ ಸೂವೆಂ ಅರಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ
6 ಜೂನ್ - -
7 ಜುಲೈ - -
8 ಆಗಸ್ಟ್ - -
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಂವಿಸಿ ಪುರಸ್ಕಾರ -
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶಾ. ಬಾಲೂ ರಾವ್ ಅನುವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಶಾ. ಬಾಲೂ ರಾವ್ ಯುವ ಬರಹಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ
11 ನವೆಂಬರ್ - -
12 ಡಿಸೆಂಬರ್ - -