ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

27 March 2019"ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ"-48

ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ
ವಿಷಯ: ಷಟ್ಟದಿ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸೂತ್ರ ಪದ್ಯಗಳು
ಚರ್ಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಡಾ.ಆರ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ
ಲೇಖಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು
ದಿನಾಂಕ : 27-03-2019 ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ,ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: